Co to znaczy opieka zdrowotna?

opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna to ogół środków mających na celu zapewnienie zachowania dobrego stanu zdrowia lub jego przywrócenie. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej. System opieki zdrowotnej w Polsce obejmuje instytucje oraz osoby, które zapewniają opiekę zdrowotną ludności. Opiera się on na modelu ubezpieczeniowym, gdzie każdemu ubezpieczonemu przysługuje prawo do ochrony zdrowia, niezależnie od sytuacji materialnej.

Organem nadzoru opieki zdrowotnej jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), który odpowiada za pokrywanie kosztów leczenia. Opieka zdrowotna obejmuje szeroki zakres świadczeń i jest udzielana przez lekarzy, pielęgniarki i inne osoby związane z zespołem opieki zdrowotnej.

System opieki zdrowotnej w Polsce

System opieki zdrowotnej w Polsce oparty jest na modelu ubezpieczeniowym, gdzie opiekę zdrowotną zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). NFZ jest państwową jednostką centralną, która dysponuje środkami finansowymi ze składek ubezpieczenia zdrowotnego. Placówki świadczące usługi w ramach opieki zdrowotnej są zarówno publiczne (SPZOZ), jak i niepubliczne (NZOZ).

W Polsce istnieje wiele organizacji oraz osoby, które składają się na system opieki zdrowotnej i zapewniają opiekę medyczną ludności. Organami nadzoru opieki zdrowotnej są Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Państwowa Inspekcja Sanitarna „Sanepid”, Ministerstwo Zdrowia oraz konsultanci krajowi w różnych specjalnościach medycznych.

„System opieki zdrowotnej w Polsce oparty jest na zasadzie solidarności społecznej, gdzie każdy ubezpieczony ma prawo do ochrony zdrowia niezależnie od swojej sytuacji materialnej.”

Placówki świadczące usługi w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce:

 • Publiczne placówki świadczenia opieki zdrowotnej (SPZOZ)
 • Niepubliczne placówki świadczenia opieki zdrowotnej (NZOZ)

Organami nadzoru systemu opieki zdrowotnej w Polsce są:

 1. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna
 2. Państwowa Inspekcja Sanitarna „Sanepid”
 3. Ministerstwo Zdrowia
 4. Konsultanci krajowi w różnych specjalnościach medycznych

Zakres opieki zdrowotnej

Zakres opieki zdrowotnej obejmuje różnorodne świadczenia, które są udzielane zarówno w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jak i opieki specjalistycznej. POZ jest kluczowym elementem w systemie opieki zdrowotnej, zapewniając kompleksowe świadczenia medyczne mieszkańcom. Obejmuje ona szeroki zakres świadczeń, w tym:

 • Świadczenia zdrowotne: leczenie chorób i urazów, opieka pielęgniarska, wizyty domowe.
 • Świadczenia profilaktyczne: badania przesiewowe, szczepienia, porady dotyczące zdrowego stylu życia.
 • Świadczenia diagnostyczne: badania laboratoryjne, badania obrazowe (np. RTG, USG).
 • Świadczenia lecznicze: przepisywanie recept, kontrola stanu zdrowia, prowadzenie terapii.
 • Świadczenia rehabilitacyjne: fizjoterapia, rehabilitacja po operacjach lub urazach.
 • Świadczenia pielęgnacyjne: opieka nad chorymi lub niepełnosprawnymi.

Podstawowa opieka zdrowotna zapewnia szerokie spektrum usług medycznych w wielu dziedzinach, takich jak medycyna ogólna, choroby wewnętrzne, pediatria i medycyna rodzinna. Istotnym aspektem POZ jest prawo pacjentów do swobodnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, co pozwala na zapewnienie kontynuacji opieki zdrowotnej.

Ponadto, zakres opieki zdrowotnej obejmuje również opiekę specjalistyczną, która jest realizowana w poradniach specjalistycznych i szpitalach. W tym obszarze są udzielane bardziej wyspecjalizowane usługi medyczne, w zależności od potrzeb pacjenta i diagnozy. Świadczenia zdrowotne w ramach opieki specjalistycznej obejmują m.in.:

 • Badania diagnostyczne: dokładne badania laboratoryjne, testy obrazowe wysokiej rozdzielczości.
 • Leczenie farmakologiczne: przepisywanie specjalistycznych leków.
 • Zabiegi medyczne: procedury chirurgiczne, inwazyjne procedury diagnostyczne.
 • Rehabilitacja: specjalistyczne programy rehabilitacyjne, terapie fizyczne i zajęciowe.
 • Pielęgnacja pacjenta: opieka nad pacjentem w trudnych warunkach zdrowotnych.

Zakres opieki zdrowotnej jest kompleksowy i uwzględnia różnorodne potrzeby pacjentów. Zarówno podstawowa opieka zdrowotna jak i opieka specjalistyczna są kluczowe dla zapewnienia kompleksowej i skutecznej opieki medycznej dla wszystkich mieszkańców.

Zakres opieki zdrowotnej Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) Opieka specjalistyczna
Świadczenia zdrowotne Tak Tak
Świadczenia profilaktyczne Tak Tak
Świadczenia diagnostyczne Tak Tak
Świadczenia lecznicze Tak Tak
Świadczenia rehabilitacyjne Tak Tak
Świadczenia pielęgnacyjne Tak Tak

Wniosek

Opieka zdrowotna w Polsce stanowi jedno z największych problemów. System opieki zdrowotnej jest kosztowny, a oczekiwanie na specjalistę może się przedłużyć, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie pacjentów. W celu poprawy systemu opieki zdrowotnej konieczne jest podejmowanie działań mających na celu skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia medyczne, zwiększenie dostępności do specjalistów, modernizację placówek medycznych oraz zwiększenie efektywności systemu. Warto inwestować w zdrowie i rozwój opieki zdrowotnej, aby zapewnić wszystkim pacjentom wysoką jakość opieki medycznej.

Scroll to Top